Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Łukasz Gutowski

Wystąpienie ustne Łukasz Gutowski (BIO-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

Badanie reaktywności rodników arylowych osadzonych na powierzchni podłoży SERS

Łukasz Gutowski1, Malwina Liszewska1, Bartosz Bartosewicz1, Bogusław Budner1, Jan Weyher2, Bartłomiej Jankiewicz1

1 Wojskowa Akademia Techniczna, Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Polska
2 Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Sokołowska 29, 01-142 Warszawa, Polska


Alifatyczne i aromatyczne tiole są powszechnie stosowane do modyfikacji powierzchni metalicznych podłoży wykorzystywanych we wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS). Funkcjonalizacja zachodzi poprzez kowalencyjne połączenie atomu siarki

z atomem metalu. Tak zmodyfikowane podłoża mogą zostać wykorzystane do tworzenia wolnych rodników zakotwiczonych na powierzchni metalu, co znacząco ułatwiłoby ich analizę, gdyż obecnie wymaga ona zaangażowania zaawansowanych metod spektroskopowych [1].

W pracy zbadano reaktywność rodników arylowych osadzonych na powierzchni warstwy metalu szlachetnego (złota, srebra oraz stopu tych metali) [2]. Monowarstwa prekursora rodników została utworzona przy użyciu pochodnych tiofenolu i merkaptanu benzylu, podstawionych w pozycji para grupą nitrową, a także atomem bromu i jodu. Powyższe związki chemiczne osadzono na podłożu z azotku galu (GaN), na które wcześniej naniesiono odpowiednią warstwę metaliczną [3]. Następnie podłoża zanurzono w probówce z metanolem i naświetlano promieniowaniem UV emitowanym przez 14 lamp rtęciowych (λ = 253,7 nm) umieszczonych w komercyjnym fotoreaktorze RPR-200 przez 1, 3, 6, 12 i 24 godziny. Przeprowadzono również 24-godzinnne naświetlania wybranych związków za pomocą żarówki Vita-Lite 32W 2G11 imitującej światło naturalne, aby sprawdzić jego wpływ na reakcję fotolizy. Po naświetlaniu, wszystkie podkłady SERS zbadano za pomocą konfokalnego spektrometru ramanowskiego Renishaw inVia Reflex. Widma zebrano w co najmniej 100 punktach na powierzchni podkładów SERS, celem uśrednienia widma. Do porównania użyto widm tiofenolu i merkaptanu benzylu naniesionych na odpowiednie podłoża, które to były spodziewanymi produktami reakcji substytucji atomów bromu i jodu, a także grupy nitrowej [4-5]. Ponadto w przypadku (4-jodofenylo)-metanotiolu przeprowadzono również naświetlania podkładów nim sfunkcjonalizowanych za pomocą własnoręcznie zrobionej lampy UV (λ = 254 nm) natomiast widma zebrano za pomocą przenośnego spektrometru ramanowskiego B&W Tek i-Raman Plus.