Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Olga Sikora

Wystąpienie ustne Olga Sikora (WCN-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

POLIMORFICZNE NANOSTRUKTURY ZŁOTA: CZY METODY AB INITIO MOGĄ WYJAŚNIĆ ICH STABILNOŚĆ?

Olga Sikora1, Małgorzata Sternik2, Benedykt R. Jany3, Franciszek Krok3, Andrzej M. Oleś4, Przemysław Piekarz2

1 Katedra Fizyki Politechniki Krakowskiej, Podchorążych 1, 30-084 Kraków, Polska
2 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, W. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Polska
3 Instytut Fizyki UJ im. M. Smoluchowskiego, prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska
4 Instytut Fizyki Teoretycznej - Uniwersytet Jagielloński, prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska


W procesie termicznie indukowanej samoorganizacji cienkiej warstwy złota, naniesionej na powierzchnię Ge(001), dochodzi do wzrostu nanostruktur metalicznych zbudowanych ze złota o nietypowym dla niego uporządkowaniu heksagonalnym [1]. Możliwość kontrolowanej syntezy takich faz otwiera nowe perspektywy zastosowań, np. w katalizie.

Metody obliczeniowe takie jak teoria funkcjonału gęstości (DFT), pozwalające na wyjaśnienie mechanizmów prowadzących do powstania nowych struktur, są ważnym uzupełnieniem obserwacji eksperymentalnych. Ze względu na rolę efektów powierzchniowych w syntezie i stabilizowaniu wzrastających nanostruktur, głównym celem prowadzonych obliczeń było uzyskanie (1) energii powierzchniowej dla różnych płaszczyzn krystalicznych złota i germanu oraz (2) energii związanej z utworzeniem interfejsu złoto-german. Ta ostatnia wielkość może mieć istotne znaczenie dla wyjaśnienia procesu wzrostu heksagonalnych nanostruktur na podłożu krystalicznym.

Zaprezentowane zostaną wyniki obliczeń DFT przeprowadzonych dla kilku heterostruktur złoto-german, zarówno o uporządkowaniu typu fcc jak i hcp atomów złota. W szczególności zostanie przedyskutowana struktura interfejsów zaobserwowanych w procesie syntezy nanowysp fcc/hcp złota na podłożu germanu.

[1] B.R. Jany, N. Goquelin, T. Willhammar, M. Nikiel, K.H.W. van den Bos, A. Janas, K. Szajna, J. Verbeeck, S. van Aert, G. van Fendoloo, and F. Krok, Controlled growth of hexagonal gold nanostructures during thermally induced self-assembling on Ge(001) surface. Sci. Rep. 7, 42420 (2017).