panel rejestracyjny STM/AFM 2022


Tytuł:

Imie:
*
Nazwisko:
*
Instytucja(nazwa firmy):
*
Adres:
* Kod Pocztowy:*
Miasto: * Kraj: *
E-mail:
*
Potwierdz E-mail:
*


*) - wymagane

Opłata konferencyjna z zakwaterowaniem:Nazwisko współlokatora:


Jestem studentem, korzystam ze znizki 200 zl
Planuję wysłać abstrakt na wystąpienie ustne/plakat

Chcę skorzystać z transportu autobusem UJ na trasie Kraków-Zakopane
Chcę skorzystać z transportu autobusem UJ na trasie Zakopane-KrakówAdres do faktury:

Instytucja(nazwa firmy):

Addres:
Kod Pocztowy:
Miasto: Kraj:
NIP(Numer VAT), przy braku numeru NIP proszę napisać osoba prywatna:Uwagi i komentarze: np rodzj diety ....


Opłata dodatkowa w wysokości 200 zł będzie naliczana w przypadku płatności dokonywanych po 24.10.2022.

Obliczoną opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
Wydział Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Nr konta: 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692 w banku PEKAO S.A. O/Kraków
Koniecznie z dopiskiem "STM-AFM 2022 - imię i nazwisko"

W przypadku anulowania udziału pobierane są następujące opłaty:
- 100 zł - gdy rezygnacja nastąpi do 31.10.2022,
- 500 zł - gdy rezygnacja nastąpi pomiędzy 1.11.2022- 24.11.2022,
- 100% całkowitego kosztu udziału gdy rezygnacja nastąpi po 24.11.2022


Jeżeli władze Rzeczpospolitej Polskiej, samorządowe lub Uniwersytetu Jagiellońskiego wydadzą zakaz lub znacząco ograniczą możliwość organizowania konferencji wtedy uczestnik otrzyma pełną refundację wpłaconych środków. Podobnie w przypadku jeśli hotel odwoła rezerwację nastąpi pełna refundacja wpłaconych opłat.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
  2. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-15:30 oraz przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25/1075
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Seminarium STM/AFM Zakopane, a także poprzedzająca go rejestracja, tj.  na podstawie art. 6 ust. 1it. b) RODO
  4. Podanie przez Panią/Pana danych jest: a) warunkiem zawarcia i realizacji umowy czyli dokonania rejestracji oraz udziału w ww. Konferencji.
  5. Pani /Pana dane osobowe będą udostępnione/nie będą udostępniane OKW Hyrny, wydrukowane w Książce Streszczeń oraz przechowywane na serwerach firmy home.pl S.A
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych na podstawie.
  7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji Konferencji oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Konferencji, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a)
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
  10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli